روز اول

 

......روز اول قلم را در مرکب فرو بردم و بر کاغذ آوردم . از آن پوست کاغذ شکافت . خون
      بر صفحه جاری شد . خون هزار کَس در هر سطر می جوشید.....

 

                                                                                                                         طومار شیخ شرزین
                                                                                                                                بهرام بیضایی

 

/ 0 نظر / 10 بازدید